Polityka prywatności

Stomatologia time for DENTIST Katarzyna Wróblewska-Klapsa jako nowoczesny i profesjonalny gabinet stomatologiczny stawia na przejrzystość i uczciwość w kontaktach z naszymi pacjentami. Dlatego jasno chcemy poinformować, w jakim celu zbieramy Twoje dane i jak, są one wykorzystywane oraz w jaki sposób realizowane są Twoje prawa. Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Twoich danych.  1. Co do zasady większość danych podajesz nam osobiście, dlatego Twoje dane zbieramy tylko w celach kontaktowych oraz zapewnienia opieki zdrowotnej poprzez  realizację usług stomatologicznych.  2. W momencie podania nam swoich danych osobowych stajesz się naszym pacjentem i pragniemy poinformować Cię, że administratorem Twoich danych jest Stomatologia time for DENTIST Katarzyna Wróblewska-Klapsa z siedzibą w Warszawie, ul. Olbrachta 126 lok. U3/6, 01-373 Warszawa,   3. W klinice nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez administratora możesz skontaktować się  z nami telefonicznie 502 73 24 23 lub mailowo timefordentist@gmail.com 4. Korzystając z naszych usług potrzebujemy następujący zestaw Twoich danych:
 • imię nazwisko, 
 • data urodzenia,
 • nr PESEL, 
 • oznaczenie płci, 
 • adres miejsca zamieszkania,
 • nr telefonu.
W przypadku gdy pacjent jest osobą małoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną lub niezdolną do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania. 5. Aby móc zweryfikować Twoją tożsamość przed udzieleniem świadczenia stomatologicznego wymagamy okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość zawierającego co najmniej zdjęcie, imię i nazwisko oraz PESEL lub w przypadku jego braku, inny numer jednoznacznie identyfikujący Pacjenta. 6. W przypadku, gdy w imieniu pacjenta małoletniego występuje przedstawiciel ustawowy, to tożsamość pacjenta może być potwierdzona również przez przedstawiciela ustawowego w drodze oświadczenia i okazania dowodu tożsamości przedstawiciela ustawowego. 7. Podczas świadczenia usług stomatologicznych tworzymy Twoją dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o Twoim stanie zdrowia. Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Twojego procesu leczenia. 8. Przetwarzanie Twoich danych osobowych - korzystając z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych oraz jego oświadczenie woli. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz. Mamy również prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu. Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymasz od nas potwierdzenia wizyty czy nie będziesz miał możliwości odwołania jej poprzez np. SMS. 9. Powyższe przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj.:
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i jej akty wykonawcze,
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • art. 9 ust. 2 lit. h RODO - przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia opieki zdrowotnej,
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO -Twoja dobrowolnie udzielona nam zgoda, którą możesz wycofać w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed wycofaniem,
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora,
10. Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji celów objętych udzieloną zgodą lub określonych przepisami prawa, z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących spraw dotyczących naszej działalności. 11. Utworzoną przez nas Twoją dokumentacje medyczną, mamy obowiązek przechowywania przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dana przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, przetwarzamy przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na przetwarzanie danych w celach kontaktowych, przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane są anonimizacji. 12. Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją usług przez naszą klinikę, nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej.  13. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 14. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przez Stomatologię time for DENTIST Katarzyna Wróblewska-Klapsa jako administratora, przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania.  Możesz także skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora. W przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, masz prawo wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W momencie gdy uznasz, że chcesz  skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami lub odwiedź nas w placówce. Proszę pamiętać, że przed realizacją żądania w inny sposób niż osobiście, będziemy musieli upewnić się czy żądanie na pewno pochodzi od Ciebie.